Chơi Hụi, Chơi Họ, Chơi Phường Và Các Nguyên Tắc Tổ Chức Thực Hiện

Ngày 19/02/2019, Chính Phủ ban hành Nghị định 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường, thay thế Nghị định số 144/2006/NĐ-CP

Theo đó, việc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi tắt là họ) được quy định như sau:

TỔ CHỨC HỤI/ HỌ CHỈ ĐƯỢC THỰC HIỆN KHI ĐẢM BẢO CÁC NGUYÊN TẮC TẠI ĐIỀU 3 NGHỊ ĐỊNH NÀY

“Điều 3. Nguyên tắc tổ chức họ

  1. Việc tổ chức họ phải tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Điều 3 của Bộ luật dân sự.
  2. Việc tổ chức họ chỉ được thực hiện nhằm mục đích tương trợ lẫn nhau giữa những người tham gia quan hệ về họ.
  3. Không được tổ chức họ để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác”

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH THÀNH VIÊN VÀ CHỦ HỌ

“Điều 5. Điều kiện làm thành viên

  1. Thành viên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến dưới mười tám tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ, trường hợp sử dụng tài sản riêng là bất động sản, động sản phải đăng ký để tham gia dây họ thì phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

  1. Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.”

Điều 6. Điều kiện làm chủ họ

  1. Chủ họ là người từ đủ mười tám tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự, hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định tại Bộ luật dân sự.
  2. Trường hợp các thành viên tự tổ chức dây họ thì chủ họ là người được hơn một nửa tổng số thành viên bầu, trừ trường hợp các thành viên có thỏa thuận khác.
  3. Điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ.”choi-hui

HÌNH THỨC THỎA THUẬN VỀ DÂY HỌ

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định này như sau:

“1. Thoả thuận về dây họ được thể hiện bằng văn bản. Văn bản thoả thuận về dây họ được công chứng, chứng thực nếu những người tham gia dây họ yêu cầu.

2. Trường hợp thỏa thuận về dây họ được sửa đổi, bổ sung thì văn bản sửa đổi, bổ sung phải được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này”

Đối với trường hợp tổ chức từ 2 dây họ trở lên và giá trị mỗi phần họ góp vào dây họ từ 100 triệu đồng trở lên tại mỗi kỳ mở họ thì chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho UBND xã nơi cứ trú về việc tổ chức dây họ.

choi-hui

LÃI SUẤT KHI CHƠI HỌ

Theo Nghị định 19/2019, lãi suất chơi hụi có lãi do các thành viên thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh hụi tại mỗi kỳ mở họ nhưng không quá 20%/năm của tổng giá trị các phần họ phải góp trừ đi giá trị các phần hụi đã góp trên thời gian còn lại của dây họ.

Trường hợp mức lãi suất giới hạn nói trên được điều chỉnh bởi cơ quan có thẩm quyền được nêu tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật dân sự thì áp dụng mức lãi suất giới hạn được điều chỉnh đó.

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận hoặc do từng thành viên đưa ra để được lĩnh họ tại mỗi kỳ mở họ vượt quá lãi suất giới hạn quy định nêu trên thì mức lãi suất vượt quá đó không có hiệu lực thực hiện.

choi-hui

XỬ LÝ VI PHẠM

Chủ họ, thành viên, cá nhân liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người có hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia quan hệ về họ.

Như vậy, để đảm bảo an toàn cho tài sản cũng như lợi ích của bản thân, người dân cần tìm hiều kỹ và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Nguồn: luatanphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *